Son 2 tông màu


Mã màu:
No 1: Magenta Muse No 2 Red Blossom No 3 Pink Salmon No 4 Milk Blurring No 5 Daring Daring No 6 Pink Step No 7 Cashmere Nude No 8 Neon Juice No 9 Dolly Grape No 10 Burgundy Love No 11 Juicy Pop No 12 Maxi Red No 13 Orange Blurring No 14 Dear Pink

Không có nhận xét nào